Plán ŠD 2016/2017

Téma měsíce září:             
"VŠICHNI JSME KAMARÁDI"

Cíl:                             
Dovede navázat a dále rozvíjet přátelské vztahy, spoluvytváří pravidla soužití ve ŠD, chápe význam a výhody jejich dodržování.

Orientuje se v prostorách školy.

Obsah tématu: • Mám nové kamarády, sešli jsme se po prázdninách

 • Učíme se žít spolu a vedle sebe

 • Škola - místo, které znám a kam patřím

 • Pravidla soužití

 Kompetence: • Zná své kamarády, svou třídu, prostory ŠD, školy a okolí

 • Bezpečně se orientuje v prostředí školy, umí pomoci
       s orientací mladšímu kamarádovi.

 • Seznamuje se svými právy -  právo na pocit bezpečí,
       možnost hrát si, odpočívat, učit se novému.

 • Podílí se na vytváření estetického a podnětného prostředí třídy a
       chodeb.

 • Spolupracuje při hrách a činnostech, neposmívá se.

Odpočinkové činnosti:

     Hrajeme seznamovací hry

     Hrajeme společenské stolní hry

     Hrajeme motivované hry

     Hrajeme jazykové chvilky

     Cvičíme podle jednoduchých pohybových říkanek

                           

Pracovní činnosti:

    Tvoříme koláž obrázku -  kamarád

    Kreslíme "Pohlednice z prázdnin." (družinová nástěnka na chodbě ŠD)

    Pracujeme ve skupině - plakát: "To jsme my - žáci ŠD."

    Zdobíme třídu a chodbu dětskými pracemi

    Vyrábíme značku na dveře ŠD pro nové kamarády

Literární činnosti:

    Pracujeme v komunikačním kruhu - tvoříme pravidla soužití ve ŠD

    Píšeme pravidla a malé děti tvoří obrázek k pravidlům, jak se chovat ve ŠD

    Čteme z knihy na pokračování

    Hovoříme o nakresleném kamarádovi

    Vyprávíme si o prázdninách podle pohlednic

Rekreační činnosti:

    Sportujeme v areálu ŠD: "Švihadlová královna" - skáčeme přes švihadlo

                                  
              "Hladový medvěd" - prohazujeme míčky

                                  
              "Žabí princ" - skáčeme z místa do dálky

    Malujeme křídou na chodník "Podzimní sluníčka"


Téma měsíce říjen:              
"PAN PODZIM VYPRÁVÍ"

Cíl:                             
Chápe změny v přírodě v širších souvislostech,  aktivně prožívá krásu a možnosti, které podzim nabízí

Uvědomuje si význam prací a činností spojených s podzimem.

Obsah tématu: • Barvy a chutě podzimu...

 • Podzim a ptáci...

 • Podzim a zvířata...

 • Podzim a lidé...

 Kompetence: • Prožívá krásu podzimu, vnímá charakteristické barvy, vůně, chuti...

 • Poznává a rozšiřuje si poznatky o tom, jak se na zimu připravují
       volně žijící zvířata, ví, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a
       proč, zjišťuje, jak pomoci zvířatům při přezimování.

 • Uvědomuje si, že podzim je čas dozrávání a sklizně, zná podle
       barvy, tvaru, chuti ovoce a zeleninu, jejich využití, vliv na
       zdraví...

 • Aktivně se zapojuje do charakteristických podzimních her a
       činností  (pouštění draka, sběr plodů, listů...) spolupracuje
       s ostatními dětmi... 

Odpočinkové  činnosti:

    Hádáme ovoce a zeleninu z knihy "Hádáš, hádám, hádáme"

    Vybarvujeme omalovánky s podzimní tématikou ( estetické vnímání barev, nepřetahování)

    Hrajeme pexeso s podzimními motivy

    Hrajeme stolní hry

    Skládáme puzzle

    Stavíme z konstruktivních stavebnic

Pracovní činnosti:

    Představujeme si Pána Podzimu (výtvarné zpracování)

    Doplňujeme pracovní listy s podzimní tematikou

    Vystřihujeme vystřihovánky s podzimní tematikou

    Krájíme a ochutnáváme ovoce- Ovocný den (rozvíjení smyslů)

    Vyrábíme z bramborových tiskátek (záložka do knihy)

    Uskutečňujeme výstavu podzimního ovoce- podle druhů, barvy

    Připravujeme ovocný salát

Literární činnost:

    Hádáme hádanky o podzimu z knihy

    Čteme pohádky a příběhy s podzimní tématikou

    Prohlížíme si ilustrace J. Lady- podzim na vesnici dříve a dnes

    Díváme se na naučnou videokazetu o stěhovavých ptácích

Rekreační činnosti:

    Pozorujeme změny na zahrádkách před domy

    Sbíráme přírodniny a listí

    Určujeme stromy v parku

    Procházíme se po náměstí a díváme se na prodejny s ovocem a zeleninou


Téma měsíce listopad:              
"POZNÁVÁME SVĚT..." (lidé, práce, čas...)

Cíl:                           
Váží si snahy a výsledků lidské práce, činnosti své i druhých a uvědomuje si,
že každá práce má svou důležitost a význam

Poznává časové souvislosti (den, týden, měsíc, rok,..)  a učí se čas smysluplně využívat...

                                  
 

Obsah tématu: • "...ten umí to a ten zas tohle..." (lidé a jejich profese...)

 • Čím chci být, až budu velký...

 • Jak malí pomáhají velkým... (moje role v rodině, ve škole,
       v družině,..)

 • Orientace v čase

Kompetence: • Poznává hodnotu sama sebe, svého místa v rodině,
       v kolektivu třídy... umí pochválit kamaráda...

 • Uvědomuje si význam, důležitost a nezbytnost každé profese,
       váží si výsledků lidské práce.

 • Přemýšlí nad svými zájmy a nadáním, dává je do
       souvislosti s možným profesním zaměřením

 • Orientuje se v čase: roční období, měsíce v roce,
       dny v týdnu, hodiny 

 Odpočinkové
činnosti:

    Hrajeme pantomimické hádanky na řemesla

    Hovoříme na téma:"Co kdy děláme"

    Hrajeme hry na posilování vztahů

    Relaxujeme na podložce při poslechu pohádky dle výběru dětí

    Hrajeme námětové hry na rodinu

Pracovní činnosti:

    Orientujeme se v čase formou pracovních listů

    Kreslíme "Čím bych chtěl/a být"

    Zhotovujeme kalendář

    Vyrábíme  koláž na téma  jak si pomáháme ve ŠD

Literární činnosti:

   Vyprávíme si o povolání rodičů...

   Vedeme rozhovory v komunikačním kruhu: "Čím bych chtěl být a proč..."

    Hádáme hádanky: "Co by bylo, kdyby nebylo...(lékařů, prodavačů, učitelů, kuchařů, uklízeček..)

    Vyprávíme si, jak si pomáháme v rodině, ve škole, ve družině

    Opravujeme zpřeházený příběh podle časové posloupnosti

 Rekreační činnosti:

    Procházíme se na náměstí, pozorujeme lidi a jejich profesí...

    Navštívili jsme obchod s hodinami- povídáme si o různých druzích hodin (digitální, nástěnné)

    Sportujeme v tělocvičně

    Hrajeme stolní tenis


Téma měsíce prosinec:              
"NASTAL ČAS VÁNOČNÍ..."

Cíl:                             
Zná a aktivně prožívá zvyky a tradice Vánoc, uvědomuje si radost z dávání a přijímání

Prožívá emoce, napětí, radost, učí se je vyjadřovat a zpracovat...

                                  
 

Obsah tématu: • Těšíme se na Mikuláše

 • Připravujeme Mikulášskou výstavu

 • Vánoce v poezii, próze, hudbě...

 • Vůně Vánoc u nás doma...  

Kompetence: • Podílí se na přípravě dárků pro rodiče

 • Poznává a prožívá radost nejen z přijímání, ale i
       z dávání (dárkem je i úsměv, pohlazení, pomoc, laskavé slovo).

 • Snaží se o pozitivní komunikaci (ví, že je potřebná nejen o
       Vánocích...)

 • Seznamuje se s vánočními zvyky a tradicemi, prožívá
       atmosféru vánočních příprav a podle možností se aktivně zapojuje...

 • Vyjadřuje pocity, prožitky a očekávání spojené
       s Vánocemi...

 Odpočinkové činnosti:

Hrajeme hru "Kdybych měl/a kouzelný prsten, co bych si přál/a"                                 
Relaxujeme na podložce za poslechu vánočních koled na CD                                                               
Vyprávíme si, co bychom si přáli pod stromeček                                                 
Vedeme rozhovory u čaje a cukroví                                                                                                    
Zpíváme vánoční koledy 

Pracovní činnosti:

Modelujeme ze slaného těsta

 Pečeme cukroví

 Vyrábíme vánoční přáníčka

 Vyrábíme ozdoby na vánoční jarmarky

Literární činnosti:

 Hovoříme o vánočních zvycích

 Čteme si na pokračování z knihy od Šottnerové

 Prohlížíme si dětské časopisy

 Vyprávíme si na téma Vánoce dříve a dnes

Rekreační činnosti:

Hrajeme si na sněhu, koulujeme se, bobujeme- při příznivém počasí

Navštívíme výstavu betlémů

Soutěžíme o nejhezčího sněhuláka

Hrajeme pohybové hry v tělocvičně

Navštívíme náměstí, prohlédneme si vánoční výzdobu


 Téma měsíce leden:              
"ZIMA, ZIMA JE TU..."

Cíl:  Poznává hlavní zásady zdravého životního stylu, uvědomuje si, že zdraví je dar, o který je třeba se starat...

       Prohlubuje si poznatky o lidském těle...                                 

       Učí se samostatnosti a správnému rozhodování... 

Obsah tématu: • Zvířata v zimě spí, ale my ne... jak využít volný čas...

 • Co dělat pro to, abychom byli zdraví... oblečení, otužování, sport, jídelníček a vitamíny...

 • Jsem nemocný

 • Kdy říci ANO a kdy NE - prevence rizikového chování a závislostí

Kompetence: • Využívá účelně a správně volný čas ve ŠD i doma, rozlišuje
       kvalitu náplně volného času a umí si vybrat správnou aktivitu...

 •  Vyhledává informace z různých zdrojů, umí je
       propojit a využít...

 • Spolupracuje ve skupině, dokončuje započatou činnost, uklidí
       si po sobě,  pomůže kamarádovi s úklidem...

 • Má radost z vykonané práce...

 • Uvědomuje si nebezpečí spojené s rizikovým chováním,
       zaujímá správný postoj, učí se vyhodnotit a rozhodnout... 

Odpočinkové činnosti:

   Sledujeme videokazetu o zimním spánku zvířat

   Besedujeme o návrzích, co by děti rády dělaly v ŠD

   Hrajeme si s papírovými panenkami- jak je správně obléci do zimního počasí

   Hovoříme o nebezpečnosti alkoholu a cigaret

Pracovní činnosti:

   Vyrábíme koláž- krmítko pro ptáčky se zrním

   Vypracováváme pracovní list na téma zdravá výživa

   Vyrábíme leták k boji proti návykovým látkám

   Kreslíme obrázek k pohádce O pejskovi a kočičce- Jak pekli dort

Literární činnosti:

   Čteme pohádku "Povídání o pejskovi a kočičce"- Jak si pekli dort

   Hledáme v kuchařských knihách zdravé recepty

   Sestavujeme zdravý jídelníček

   Prohlížíme si naučné publikace o životě zvířat

Rekreační činnosti:

   Procházíme se zimní krajinou

   Hrajeme míčové hry v tělocvičně

   Stavíme sněhové stavby- při příznivém počasí


Téma měsíce únor:              
"MÍSTO, KDE ŽIJI..."

Cíl:                            
Prohlubuje si respekt i citový vztah ke všem členům rodiny, vnímá rozdělení rolí v rodině a své místo v ní...

Uvědomuje si význam domova v širší souvislosti (rodina, škola, město, stát,..)  a cítí potřebu někam
patřit...

Obsah tématu: • Moje rodina, můj domov...

 • Kouzlo "kouzelných slovíček"...

 • Město, vesnice, kde žiji (významná místa, lidé)

 • Tradice- Masopust (karneval)

Kompetence: • Uvědomuje si význam domova, rodiny, svého postavení
       v ní, důležitost a potřebu někam patřit...

 • Posiluje svou vnitřní identitu, zdravé sebevědomí...

 • Vyjadřuje pocity, naslouchá a soustředí se na to, co sděluje
       druhý...

 • Rozvíjí smysl pro orientaci, poznává naše město a okolí...

 • Posiluje svůj pozitivní vztah k dětem, učitelům a
       zaměstnancům školy...

 • Osvojuje si zásady spol. chování, umí aktivně pozdravit, poprosit,
       poděkovat... 

Odpočinkové činnosti:

   Vyprávíme si o významu domova, rodiny

   Hádáme hádanky na rodinné vztahy- rodiče, bratr, sestra, prarodiče, teta, strýc, bratranec, sestřenice

   Relaxujeme, přemýšlíme, co by našim nejbližším udělalo největší radost- vyprávíme si o tom

   Besedujeme o důležitosti slušného chování -posloucháme audiokazetu Hurvínkova abeceda slušného chování

Pracovní činnosti:

   Vyrábíme domeček z papíru

   Kreslíme plakát na karneval

   Zhotovujeme koláž "Já a moje rodina"

   Vyrábíme masku na karneval

Literární činnosti:

   Hledáme v knihách informace o Rakovníku

   Vyprávíme si pověsti o našich rodištích

   Seznamujeme se s pojmem masopust v encyklopedii

   Hovoříme na téma "Co pro mě znamená má rodina"

   Nacvičujeme scénku dle scénáře dětí na téma "Co je slušné chování a co ne"

Rekreační činnosti:

   Navštívíme významná místa v Rakovníku (náměstí, radnici, knihovnu...)

   Tančíme a soutěžíme při masopustním reji v tělocvičně

Téma měsíce březen:              
"SVĚT KOLEM NÁS SE PROBOUZÍ..."

Cíl:                             
Prohlubuje si poznatky o jarní přírodě (květiny, stromy, ptáci, zvířata, mláďata..)

Poznává jak přírodu chránit a podle možností se o to snaží...

Obsah tématu:            • Jaro klepe na dveře... ( změny v přírodě, Velikonoce, volně žijící zvířata, počasí, oblékání, hry...)

 • Stromy a rostliny se probouzejí...

 • Máme rádi mláďata...

 • Ochrana přírody - co pro to můžu udělat já...?

Kompetence: • Poznává souvislosti mezi změnami počasí, teplotami a probouzející se přírodou (volně žijící zvířata v lese a na poli...)

 • Seznamuje se s tradicí Velikonoc

 • Vytváří si ohleduplný a citlivý vztah k přírodě... 

Odpočinkové činnosti:

   Vyprávíme si o změnách přírody na jaře

   Vybarvujeme omalovánky s jarní tématikou

   Díváme se na videokazetu "Zvířata a mláďata"

   Relaxujeme ve snoozelenu

Pracovní činnosti:

   Využijeme v rámci tříděného odpadu víčka od PET lahví na výrobu květiny

   Tvoříme "kolíčková zvířátka"- práce s barevným papírem

   Na balicí papír tvoříme les se zvířaty

   Vyrábíme dárky ke Dni učitelů

Literární činnosti:

   Čteme si pohádku O Křemílkovi a Vochomůrce "Vstávej, semínko, holala..."

   Pracujeme s odbornou literaturou- určujeme léčivé a jedovaté rostliny

   Listujeme dětskými časopisy, hledáme říkadla o jaru

   Učíme se velikonoční koledu

Rekreační činnosti:

   Sledujeme při procházkách v okolí školy změny v přírodě

   Všímáme si jarních prací na zahradách

   Hrajeme si na průlezkách v parku

 


 


 

Téma měsíce duben:              
"CO MI ŘEKL SEMAFOR..."

Cíl:                            
Zná základní dopravní značky a pravidla potřebná pro bezpečnost v běžném životě, učí se správným a pohotovým reakcím v zátěžových

situacích... (důležitá telefonní čísla, úraz, požár, dopravní nehoda)

Obsah tématu: • Dopravní situace v našem životě - chodím a jezdím bezpečně...

 • Už vím proč, už vím jak... (tel. čísla a přivolání pomoci...)

 • Hrajeme si, sportujeme a soutěžíme bezpečně - " Silnice není hřiště"...

 • Chování a komunikace s handicapovanými kamarády, ochota pomoci...

 • Jen dva prstíčky tam strčíme, hned zas půjdeme. .(problematika delikventních lidí, domácího násilí, )

Kompetence: • Ujasňuje si základní pravidla silničního provozu z pohledu chodce a cyklisty...

 • Učí se jak reagovat v zátěžových situacích, spolupracuje ve skupině...

 • Poznává výhodu dodržování pravidel...

 • Snaží se být vnímavý a citlivý vůči druhým...

 • Seznamuje se s možným nebezpečím kolem nás, učí se správně vyhodnotit situaci  a rychle se rozhodnout... (nebezpečné nabídky od neznámých lidí...) 

Odpočinkové činnosti:

   Vyprávíme si o základních pravidlech silničního provozu

   Hrajeme pexeso Dopravní značky

   Vyprávíme si o možné nebezpečnosti"cizích lidí"- jak se správně zachovat

   Pomáháme dětem na vozíčku- otevíráme dveře, pomáháme v jídelně...

Pracovní činnosti:

   Vypracováváme pracovní listy s dopravní tématikou

   Sázíme osení

   Vyrábíme velikonoční výrobky

   Vyrábíme plastické dopravní značky

   Tvoříme motivační plakáty s důležitými telefonními čísly 150, 155, 158

Literární činnosti:

   Čteme si pohádku "O neposlušných kůzlátkách"

   Nacvičujeme situace, jak správně přivolat pomoc, základy první pomoci

   Díváme se na videokazetu s dopravní tématikou

  Vedeme rozhovor s dětmi,  jak se chovat, když jsem doma sám/sama

 

Rekreační činnosti:

   Sledujeme silniční provoz v okolí školy, všímáme si značek

   Jezdíme na koloběžkách

   Hrajeme venku hry zaměřené na procvičení hmatu, sluchu

 

Téma měsíce květen:              
"KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ..."

Cíl:                             
Učí se respektovat a dodržovat pravidla her, soutěží, pohybových aktivit, vytváří si smysl pro čestné jednání ve hře i v životě...

Obsah tématu: • Plná náruč lásky... (přání, dárky, aktivity zaměřené ke Dni matek...)

 • Vyber si správně... (souvislost mezi zdravím, aktivním odpočinkem, spánkem, pohybem, zdravou stravou, režimem dne...)

 • Hraji, hraješ, hrajeme...

 • Když se stane úraz... (základy první pomoci)

Kompetence: • Posiluje si citovou vazbu k rodině...

 • Učí se vyjadřovat pocity, vztahy, nestydí se za projevy něžnosti...

 • Uvědomuje si zodpovědnost za své zdraví...

 • Hraje, závodí a soutěží ne pro výhru, ale pro radost a prožitek ze hry...

 • Samostatně se rozhoduje pro hru a seberealizaci, střídá role ve skupině...

 • Učí se vyrovnávat s neúspěchem, vyjadřovat a zpracovávat negativní pocity...

 • Učí se pomoci druhému a sám o pomoc požádat...

 • Hledá způsoby řešení v běžných i nestandardních situacích...

 • Poznává, že i v konfliktních situacích lze jednat slušně a ohleduplně...

Odpočinkové činnosti:

   Vybarvujeme omalovánky

   Relaxujeme na podložce při relaxační hudbě

   Nacvičujeme automasáž molitanovými míčky

   Kreslíme volnou kresbu dle výběru dětí

   Hrajeme společenské hry

Pracovní činnosti:

   Vyrábíme dáreček pro maminku- ke Dni matek

   Řešíme rébusy s tématikou zdravého životního stylu ze stránek Pro chytré hlavičky

   Kreslíme svou maminku

   Kreslíme obsah lékárničky

   Pokusíme se nakreslit svou oblíbenou hru

  

Literární činnosti:

   Čteme si báseň Fr.Hrubína  Maminka

   Čteme si příběhy o mamince z literatury

   Povídáme si na téma Můj volný čas

Rekreační činnosti:

   Hrajeme karty na dece v parku

   Malujeme křídami na chodník

   Nacvičujeme v terénu první pomoc- transport zraněného kamaráda

   Hrajeme míčové hry

Téma měsíce červen:              
"NA CELÉM SVĚTĚ ŽIJÍ DĚTI..."

Cíl:            
Uvědomuje si jedinečnost každého člověka včetně sebe, prohlubuje si poznatky o životě dětí v jiných podmínkách

Obsah tématu: • Mezinárodní den dětí...

 • Všechny děti chtějí žít v míru... 

 • Každý umí něco... (malujeme, zpíváme, skládáme, sportujeme...)  

Kompetence: • Uvědomuje si hodnotu člověka

 • Poznává hodnotu kamarádství, přátelství...

 • Poznává svá práva, ale i povinnosti...

 • Kultivuje svůj slovní i mimoslovní projev...

 • Kladnými prožitky a hodnocením posiluje zdravé sebevědomí...

Odpočinkové činnosti:

   Vyprávíme si o Dni dětí, jak by si jej děti přály prožít

   Vedeme rozhovory o tom jak děti plánují s rodiči prožít prázdniny

   Hodnotíme školní úspěchy, chválíme, motivujeme ke zlepšení na příští šk. rok (není nutné se obávat přijít domů s "horší" známkou)

   rozloučíme se se šk.rokem zmrzlinovým pohárem

Pracovní činnosti:

   Malujeme zážitek ze Dne dětí

   Kreslíme, jak bychom si přáli prožít prázdniny

   Tvoříme koláž svého nejlepšího kamaráda ze ŠD

Literární činnosti:

  Čteme si z publikace Rakovník (nejen)pro děti- hledáme náměty, kam o prázdninách

   Hledáme zajímavosti o dětech žijících v různých koutech Země- v dětských časopisech,      v encyklopedii

Rekreační činnosti:

   Hrajeme si venku v parku, na průlezkách, jezdíme na koloběžce, kreslíme křídami

   Slavíme Den dětí - soutěžíme venku, při nepř.počasí v tělocvičně

   Hrajeme si na pískovišti v MŠ

   Rozloučíme se se šk. rokem diskotékou v tělocvičně