Řád ŠD

 

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družina tuto směrnici- vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

1.1.Žáci  jsou povinni

a) řádně docházet do školského zařízení,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny,  předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.

 

1.2. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá  pokynů pedagogických a provozních  pracovníků, dodržuje školní řád školy  a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani  jiných osob.     

 

1.3. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může   vždy ke konci pololetí.     

1.4. Žák chodí vhodně a čistě  upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.    

 

1.5. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání  majetek před poškozením.

 

1.6. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.     

 

1.7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány  všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých  látek).     

 

1.8. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou  je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů- „Žádost o uvolnění žáka“.

 

1.9. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

 

1.10. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty, včetně šperků, mobilní telefony a čipy zodpovídá žák sám. Za ztrátu věcí vychovatelky neručí, pokud vychovatelka určí místo na odložení daných věcí, přebírá za ně odpovědnost.

 

1.11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

1.12. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

 

2. Provoz a vnitřní režim školy     

 

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

 

2.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 

2.3. Školní družina je bezplatná. ŠD dbá o dodržení pitného režimu žáků.

 

2.4. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

 

 2.5. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k  pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a  způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na   zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od  docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,  než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto  skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině  zákonný zástupce oznámí písemně.

 

2.6. V docházkovém sešitě (pouze příchody žáků do ranní ŠD),  v třídní knize je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

 

2.7. Odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

     

  

2.8 . Organizace činnosti

 

2.8.1. Provozní doba ranní ŠD ZŠ praktické je od  6,15 – 7,45. Odpolední ŠD praktická 11,40-16,00 hodin, ŠD ZŠ speciální 11,40-15,00. Do ranní ŠD přicházejí žáci individuálně po ohlášení telefonem u vchodových dveří školy.

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení je uveden v týdenní skladbě zaměstnání ( třídní kniha)

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: (14.00, 14.15, 14,30, 15,00,16,00 ).

 

2.8.2 a. Ukončení provozu ŠD

Provoz končí v 16,00 hodin, provoz ŠD v ZŠ speciální ve 15,00. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči nebo zákonným zástupcem, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 

      a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě

 

 b )požádá o pomoc Policii ČR 

 

2.8.2 b. Poskytování informací

Poskytování informací zákonným zástupcům od 7,45- 8,00, nebo při vyzvedávání žáka ze ŠD, nebo písemnou formou v notýsku určeném pro ŠD.

 

2.8.3. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: provoz ŠD ZŠ praktické místnost č.155, oddělení ŠD ZŠ speciální místnost č.233.

 

2.8.4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 14 účastníků. Ředitel stanovuje nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, je maximální počet 14 dětí (počet žáků shodný s počtem žáků ve třídě).

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

 

2.8.5. 1-5.ročník přebírá vychovatelka od učitelů osobně, 6-9.ročník do ŠD přichází žáci po skončení vyučování pod vedením vyučujícího. Žáky na zájmový útvar vyzvedávají vedoucí útvaru a také odvádějí zpět do ŠD po ukončení činnosti útvaru.

 

2.8.6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

 

2.8.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování  zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

  • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na lůžku či lehátku,  klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
  • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
    s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
  • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o  řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
  • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Jedná se především o vypracovávání pracovních listů, rébusy, křížovky, kvízy nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problému), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi, při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

 

2.8.8. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

 

2.8.9. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. O činnostech ŠD jsou rodiče informováni vychovatelkami.

 

2.8.10. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

 

2.8.11. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 14. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.

 

2.8.12. Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

3.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby  neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

 

3.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

3.3.a. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při   práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností   informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých   schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka   informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

   

3.3.b. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

1. Evidují docházku žáků, dbají, aby chybějící žáci byli zapisováni do přehledu výchovně- vzdělávací práce.

2. Plánují svoje činnosti tématickými plány.

3. Konkrétní kladné i záporné jevy v chování svých žáků řeší se zákonnými zástupci přímo.

4. Spolupracují s vyučujícími jednotlivých tříd, využívají nejen negativní poznatky, ale plně využívají pochval a uznání žáků ve své vzdělávací činnosti.

 

3.4.Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané  rozvrhem činnosti družiny. 

 

3.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem.

 

3.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 

3.7. Práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání.

1. Žák bez vědomí vychovatelky odd. ŠD neopouští, každé opuštění hlásí vychovatelce. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

2. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem, vnitřním řádem ŠD, který je vyvěšen na nástěnce, a žáci s ním byli seznámeni.

3. Na rekreační činnosti žáci odcházejí v doprovodu vychovatelky a jsou povinni se zdržovat pouze v prostoru určeném vychovatelkou.

4. Účastník má právo vyjadřovat své názory, na pomoc při adaptaci v nových podmínkách, na spravedlivé hodnocení (slovní), na dodržování pitného režimu, na ochranu před tělesným a duševním násilím.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

4.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

 

4.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy  nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.      

 

4.4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

4.5. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

 

4.6. Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost

 

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 

5.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se   vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování  napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

 

5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím   ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

 6. Dokumentace

 

6.1. V družině se vede tato dokumentace:         

a) evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné  docházce),

b) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

c) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,

d) celoroční plán činnosti.

e) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,

f) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti